ERTUĞRAL SİGORTA A.Ş

İNTERNET SİTESİ KULLANIMI VE ACENTEMİZ ÇALIŞANLARININ MÜŞTERİLERİNDEN TOPLAMAKTA OLDUĞU KİŞİSEL VERİLER VE BUNLARIN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

ERTUĞRAL SİGORTA A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan ve web sitemiz üzerinden yayınlanmakta olan işbu politikanın amacı, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmektir.

1. Tanımlar

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişidir. Veri sorumlusu, GÜLNAR ERTUĞRAL VE NAZMİ ERTUĞRAL" dır (Bundan sonra " ERTUĞRAL SİGORTA A.Ş " olarak anılacaktır).

2. Veri Koruma İlkeleri

Kişisel verileriniz aşağıdaki ilkelere uyularak işlenmektedir;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

3. Veri İşleme Amaçları

ERTUĞRAL SİGORTA A.Ş tarafından işlenen kişisel verileriniz, KVKK 4. Maddesi kapsamında belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

 • Veri sahibinin açık rızası olması,
 • Her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara ( İcra Dairesi, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, noterlikler vb) mevzuattan kaynaklanan sebeplerle bilgi verilmesi,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Avukatlık Kanunu ve sair kanunlarda gösterilen yükümlülüklerinin bulunması,
 • İlgili hukuki faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin ilave hizmetlerin alınması (IT, vergi ve muhasebe danışmanlığı, tercüme vb).

Kişisel Verileriniz (kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem ve davranış bilgileri, referans, üyelik ve kullanıcı bilgileri, işlem güvenliği, çerez bilgileri)

a) Sigorta sözleşmesi tanzim etmek üzere talep ve referans verilmesi halinde risk değerlendirmesi yapılabilmesi, poliçe prim ve teminatlarının belirlenebilmesi, sigorta teklifi oluşturulması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun"un 5"inci maddesinin 2"nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigorta sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına dayalı olarak;

b) Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla yetkili kuruluşlara raporlama yapılması, bilgi/belge saklama yükümlülüklerinin ifası, kullanıcıların doğru yönlendirilebilmesi, iletişimin kayıt altına alınması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun"un 5"inci maddesinin 2"nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

c) Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, müşteri ile acente etkileşimlerinin sağlanabilmesi, internet sitemiz vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilebilmesi, ilgilendiğiniz sekmeler doğrultusunda sizlere en uygun hizmetin sağlanabilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla anket yönlendirilmesi yapılması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun"un 5"inci maddesinin 2"nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

işlenebilecektir.

 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi :

Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; internet sitesinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemlerden, ürün/teklif işlemleri, telefon ile ERTUĞRAL SİGORTA Bünyesinde çalışan personellerimiz aracılığı ile, online işlemler, bize ulaşın alanlarında ilettiğiniz bilgiler vasıtasıyla elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması :

Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, teklif ve poliçe talebinizin olması halinde işlemlerin takibi amacıyla yetkili acentelere, sigorta şirketlerine, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla grup şirketlere ve destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

6. Veri Güvenliği

Acentemiz, kişisel nitelikteki verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ve kişisel sağlık verilerinin işlendiği sistemlerde oluşabilecek veri kayıplarının önüne geçmek amacı ile mevzuatın aradığı tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini yerine getirmekte ve bu tedbirleri yenileyerek güncel olmasını sağlamaktadır.

Kişisel verileriniz, elektronik (bilgisayar, yazılımlar, sunucular, yazıcı ve tarayıcılar, mobil cihazlar, çıkartılabilir bellekler) ve elektronik olmayan (kâğıt, manuel veri kayıt sistemleri vb.) ortamlarda muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Kişisel verilerinizin işleme amacının ortadan kalkması, işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, açık rızanın geri alınması, azami saklama süresinin dolması hallerinde kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme,
 • İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan ERTUĞRAL SİGORTA A.Ş iletişim bilgileri; her tür iletişiminiz, talep, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin başvurunuzu www.ertugral.com.tr adresinde yer alan " Veri Sahibi Başvuru Formu "nu doldurarak, ıslak imzalı olarak bizzat elden teslim, posta veya noter marifetiyle info@ertugral.com.tr e-posta adresine konu kısmına KVKK Kapsamında Bilgi Taleb i yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.

8. Politikanın Güncel Tutulması

ACENTEMİZ tarafından hazırlanan bu protokol periyodik olarak gözden geçirilecek ve güncel tutulacaktır. Faaliyetlerin gerektirdiği ve yasal mevzuatın aradığı ölçüde bu politikada değişiklik yapılabilir. Anılan değişiklikler, güncel politika metninin web sitesinde yayımlanması ile geçerlilik kazanır.

Kullanıcıların ve kamunun bilgisine sunarız.

ERTUĞRAL SİGORTA A.Ş